U nás zakoupený výrobek můžete vrátit bez udání důvodu během zákonné 14denní lhůty od data jeho převzetí - zasláním produktu spolu s formulářem pro odstoupení od smlouvy a dokladem o koupi na adresu:

Mail Step, a.s. - Gametrix
Do Čertous 2760/10
193 00 Praha 9
Česká republika

Tip: Pokud použijete původní fóliový obal, zabráníte tak poškození obalu produktu během přepravy, u které bychom mohli uplatnit nárok na úhradu škody.

Na vrácení částky dle obchodních podmínek máme 14 dnů. V souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže odeslání zboží.

Pro vrácení plné kupní ceny je nutné, aby zboží nejevilo žádné známky poškození či nadměrného používání a bylo kompletní.

Je-li společně se zbožím poskytnut dárek (bonusový kód), je kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý neaktivovaný dárek.

Reklamační řád

Reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek prodávajícího Tomáš Jandečka, se sídlem Martinov 278, 277 13, Záryby, IČ: 02642301, fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 11.02.2014.

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami ještě před odesláním závazné objednávky.

Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího se bere za souhlas.

Jako doklad o záruce vystavuje Gametrix.cz ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (fakturu) se zákonem stanovenými údaji pro uplatnění reklamace (název zboží, cena, množství, katalogové číslo, datum prodeje).

1. Záruční podmínky

Kupujícímu se doporučuje, aby při dodání zásilky od přepravce, zkontroloval stav zásilky (poškození krabice). Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která jeví známky poškození. Pokud takto poškozenou zásilku převezme, je nezbytné poškození sepsat v předávacím protokolu přepravce. Na pozdější reklamaci v tomto ohledu nebude brán zřetel.

Po převzetí zásilky se na zboží vztahuje záruka 24 měsíců. V případě, že se během této doby vyskytne vada na výrobku má kupující právo na reklamaci.

Záruku nebude možné uplatnit pokud došlo k:

 • neodbornému použití (v rozporu s návodem k používání), zejména při nedodržení správného způsobu používání a údržby výrobku
 • hrubému zacházení
 • nevhodnému skladování
 • provozování v agresivním prostředí (prašnost, vlhkost, vysoká nebo nízká teplota v rozporu s návodem)
 • připojení na elektrický rozvod nesprávných parametrů (napětí, kmitočet)
 • vniknutí cizích látek do výrobku
 • neoprávněnému či neodbornému zásahu do výrobku, včetně změny nebo jiného zásahu do software
 • neodborné opravě výrobku, neautorizovanému rozebrání výrobku
 • poškození přírodními živly, neodvratitelnými událostmi či působením vyšší moci

2. Postup při reklamaci zboží

V případě, že zboží reklamujete, okopírujte fakturu, popř. napište na list papíru Vaše jméno, adresu, telefon, číslo objednávky (faktury) a spolu se zbožím zašlete na adresu uvedenou níže. Pro rychlejší vyřízení reklamace doporučujeme použít formulář pro uplatnění reklamace. Pokud reklamujete více zboží, je nutné vyplnit formulář na každé zvlášť.
Zboží, které bude zasláno na náklady (dobírku) prodávajícího nebude přijato.

Místo vrácení zboží:

Mail Step, a.s. - Gametrix
Do Čertous 2760/10
193 00 Praha 9
Česká republika

Upozornění: Zásilku označte nápisem REKLAMACE.

3. Vyřízení reklamace

Na vyřízení reklamace má prodávající 30 dní od převzetí zboží. V případě, že reklamace bude oprávněná, má kupující právo na úhradu nutných nákladů, zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží. V tom případě oskenujte podací lístek a zašlete na náš kontaktní email obchod@gametrix.cz.

Uznaná reklamace bude vyřízena jednou z těchto možností:

 • oprava a výměna vadných dílů zboží
 • výměna zboží za stejné zboží
 • výměna zboží za jiné zboží (vyrovnání finančního rozdílu, po dohodě se zákazníkem)
 • vrácení zaplacené částky za zboží + poštovné
 • přiměřená sleva z kupní ceny

Po vyřízení reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace.

Veškeré doklady týkající se reklamace si vždy pečlivě uschovejte.

4. Závěrečné ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 18.11. 2014. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.